اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| » شناسنامه خدمات ادارات
امروز: سه شنبه, ۶ فروردین , ۱۳۹۸

شناسنامه خدمات ادارات

ثبت ولادت

۱۰۰۳۱۰۹۰۱۰۱ — ثبت ولادت فرزندان اتباع ایرانی
۱۰۰۳۱۰۹۰۱۰۰ — ثبت ولادت فرزندان اتباع ایرانی خارج از کشور

تعویض شناسنامه

۱۰۰۳۱۰۹۱۱۰۰ — صدور شناسنامه(تعویض و المثنی)
۱۰۰۳۱۰۹۱۱۰۱ — تنظیم سند و صدور شناسنامه برای بانوان خارجی با همسر ایرانی
۱۰۰۳۱۰۹۱۱۰۲ — تنظیم سند و صدور شناسنامه جهت مشمولین ماده ۹۷۹ قانون مدنی

تغییر مشخصات هویتی

۱۰۰۳۱۰۹۲۱۰۲ — تغییر نام
۱۰۰۳۱۰۹۲۱۰۱ — تغییر نام خانوادگی
۱۰۰۳۱۰۹۲۱۰۰ — درخواست اصلاح سن
۱۰۰۳۱۰۹۲۱۰۳ — سامانه تغییر نشانی
۱۰۰۳۱۰۹۲۱۰۴ — رسیدگی به درخواست از هیئت حل اختلاف

ثبت ازدواج

۱۰۰۳۱۰۸۸۱۰۰ —ثبت ازدواج به موجب اقرار نامه
۱۰۰۳۱۰۸۸۱۰۱ — صدور گواهی تجرد

ثیت وفات

۱۰۰۳۱۰۸۹۱۰۱ — ثبت فوت اتباع ایرانی و صدور گواهی فوت
۱۰۰۳۱۰۸۹۱۰۰ — ثبت فوت و صدور گواهی فوت ایرانیان خارج از کشور
۱۰۰۳۱۰۸۹۱۰۲ — ثبت فوت اتباع خارجی در ایران و صدور گواهی فوت

کارت هوشمند ملی

۱۰۰۳۱۰۹۳۰۰۰ —صدور کارت هوشمند ملی
۱۰۰۳۱۰۹۴۰۰۰— استعلام الکترونیکی هویت

برچسب ها: