اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| » جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی کلانشهر تبریز
امروز: سه شنبه, ۳ مهر , ۱۳۹۷

اخبار

جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی کلانشهر تبریز
شورای هماهنگی تبریز

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان ، درابتدای جلسه آقای مهندس برزگر معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری تبریز ضمن عرض خیرمقدم به حضار درخصوص اهمیت ثبت وقایع حیاتی درموعد مقرر وتاکید برحل مشکلات موجود دراین حوزه با همکاری وتعامل تمام دستگاههای دخیل ،ازاین جلسه به عنوان مادر تمام جلسات عنوان کردوافزودند دراین جلسه موضوعات مختلف ومرتبط با بیشتر مسائل مبتلا به جامعه ازقبیل وقایع چهارگانه حیاتی که میتواند منشا ء بیشتر مسائل فرهنگی واجتماعی باشند.وازخدمات زمانی مدیر ثبت احوال درشهرستان تقدیر نمودند.
درادامه آقای علی زمانی مدیر اداره ثبت احوال تبریز به عنوان دبیر شورا ی ثبت وقایع حیاتی شهرستان گزارشی از عملکرد اداره پرداخته وازوضعیت آمار وقایع حیاتی چهارگانه بطورمبسوط توصیف وتوضیح داده سپس عملکرد آماری سه ماهه اول سالجاری را بامدت مشابه سال قبل مقایسه نمودندکه نتیجتا دستیابی به شاخصهای تعیین شده رامطلوب ارزیابی ضمن تقدیر از زحمات همکاران محترم اداره متبوع وهمچنین ازدستگاه های فراسازمانی دخیل درامرپوشش ثبت آمارحیاتی ازجمله دانشگاه علوم پزشکی – مرکزبهداشت ودرمان شهرستان – شهرداری وآرامستانهای شهر- دهیاریها، تقدیرو تشکرنمودندوخواستاراستمرار بیش ازپیش همکاری با اداره ثبت احوال شدند.
این گزارش حاکی از۱۳/۱ درصدی افزایش ولادت ۴۹/۱ درصدی افزایش فوت ۳درصدی کاهش ازدواج و۳درصدی افزایش طلاق درشهرستان رادارد.
درادامه جناب آقای جودی مدیرکل محترم ثبت احوال استان هم به ارائه گزارش جامعی از وقایع حیاتی استان پرداخته ونقش نتایج جلسات درتصمیم گیری های دستگاهها دربرنامه ریزی اشاره واشاره ای داشتند که ازبنیانگذاران جلسات شورای هماهنگی میباشند و امیدوارشدند که ازاین جلسات بهره مندی بیشتری گردد.
درادامه اعضای جلسه نکته نظرات خودرا بیان وتصمیمات لازم گرفته شد.

تصاویر مرتبط