اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| » جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال هوراند
امروز: سه شنبه, ۶ فروردین , ۱۳۹۸

اخبار

جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال هوراند
به گزارش روابط عمومی ثبت احوال آذربایجانشرقی ، دومین جلسه ی شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان هوراندبا حضور مدعوین روزسه شنبه مورخه21/09/96 راس ساعت10صبح درسالن اجتماعات فرمانداری هوراندباتلاوت آیاتی چندازکلام الله مجیدبرگزارگردید.
شورای هماهنگی هوراند سال 96

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال آذربایجانشرقی ، دومین جلسه ی شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان هوراندبا حضور مدعوین روزسه شنبه مورخه۲۱/۰۹/۹۶ راس ساعت۱۰صبح درسالن اجتماعات فرمانداری هوراندباتلاوت آیاتی چندازکلام الله مجیدبرگزارگردید.
در ابتدای جلسه فرماندار و رییس محترم جلسه از مدعوین جلسه تقدیر و تشکرنموده وبامحکوم نمودن تصمیم اخیر رییس جمهوری آمریکا مبنی بربه رسمیت شناختن قدس قبله اول مسلمین به عنوان پایتخت رژیم جعلی وغاصب اسرائیل افزودند که این توطئه جهان استکبار مثل تمامی توطئه های قبلی محکوم به شکست بوده وجهان اسلام اجازه عملی کردن چنین تصمیمی رانخواهدداد. ایشان هدف ازبرگزاری جلسات شورا را رصد وقایع حیاتی ،نحوه ی ثبت آنهاواقدامات سریع وبه موقع را که منجربه ثبت وقایع درمهلت های قانونی شود ارزیابی و حصول به نتیجه ی مطلوب را درگرو همکاری اعضای شورا دانستند.همچنین ضمن اشاره به اهمیت موضوع ثبت وقایع جهارگانه حیاتی ، ضرورت اتقان اسنادسجلی را یادآور شده و ازاقدامات انجام گرفته درسازمان ثبت احوال درسالهای اخیر که ضمن تسهیل درارائه خدمات هویتی به شهروندان وایجاد بسترسازی مناسب دراستقرار دولت الکترونیک ، موجبات رضایت وتکریم ارباب رجوع رافراهم ساخته ، قدردانی نمودند. درادامه با اشاره به سیاستهای کلی جمعیت ووضعیت نرخ رشددر دهه شصت وحال افزودندپویایی و پیشرفت هرکشور لازمه اش داشتن نیروی جوان وفعال می باشد که این امربدون داشتن آمارهای متقن وصحیح ، در جهت نیل به این اهداف وبرنامه ریزی دقیق بدون آمارها وگزارشات ثبت احوال امکان پذیرنخواهدبود.
وی همچنین با ابراز رضایت ازعملکرد ثبت احوال هوراند ازمجموعه کارکنان ورییس اداره تشکروقدردانی نمودند.
سپس آقای محرمی رییس اداره ثبت احوال هوراندضمن تقدیر وتشکر ازعنایات ویژه فرماندار محترم به مجموعه ثبت احوال وهمچنین برگزاری جلسات شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی وخیرمقدم گویی به مدعوین ومدیرکل محترم ثبت احوال استان آذربایجانشرقی جناب آقای جودی ،گزارشی ازعملکرداداره ثبت احوال هورانددرهشت ماه سال۱۳۹۶ ارائه وبه بررسی آمار وارقام در مدت مشابه سال قبل پرداخت. وی همچنین از صدور کارت ملی هوشمند برای کلیه ی آحادمردم خبردادوازاعضای جلسه درخواست نمودنسبت به ثبت نام کارت ملی هوشمند برای خودوافرادبالای پانزده سال خانواده خوداقدام نماینددرضمن آمادگی اداره رابری پاسخگویی به پرسش های متداول دررابطه با امورات سجلی وکارت ملی اعلام نموند.
درادامه جناب آقای جودی مدیرکل محترم ثبت احوال بااشاره به تاریخچه ثبت احوال ومقایسه نحوه ارائه خدمات در زمانهای قدیم وزمان حال اظهارداشتند که سازمان ثبت احوال باتلاش شبانه روزی مجموعه کارکنان سازمان ،همکاری و همیاری تمامی ادارات ونهادها علی الخصوص ادارات عضو شورای هماهنگی ازوضعیت نامطلوب ونابسامان بویژه ازحیث ثبت درمهلت های قانونی به وضعیت خوب وقابل قبولی رسیده که البته با همکاری وهم افزایی مجموعه دخیل دراین امر ازاین هم بایدبهترومطلوب ترخواهدشد. ایشان همچنین بااشاره به اهمیت کارت هوشمند ملی ولزوم دریافت آن ازسوی همه آحادجامعه ،افزودند درصورت کاربردی شدن استفاده ازکارت ملی هوشمند که درتلاش هستیم این امرهرچه زودترمحقق شود گام مهمی هم ازنظر عدالت اجتماعی واقتصادی وحتی سیاسی برداشته خواهدشد .وی همچنین باتحلیل آمارهای چهارگانه حیاتی خواستار فرهنگ سازی خانواده ها وآگاه سازی والدین نسبت عدم توجه به تربیت صحیح فرزندانشان ،عدم مسئولیت پذیری جوانان امروزی را ازاثرات این مهم دانستندکه نمودآن درمیزان طلاق برای همگان قابل مشاهده است.
درپایان ، ایشان ضمن پاسخگویی به سئوالات مطروحه ازجانب اعضاء حاضر درجلسه، ازاعضای محترم علی الخصوص فرماندار تلاشگر شهرستان تشکروقدردانی نمودند.

تصاویر مرتبط

۱۳۹۶/۰۹/۲۶