اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| » برگزاری شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی تبریز
امروز: شنبه, ۲۹ تیر , ۱۳۹۸

اخبار

برگزاری شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی تبریز
به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان آذربایجان شرقی ، جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان تبریز به ریاست جناب آقای مهندس برزگر معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری پیرامون بررسی مصوبات جلسات گذشته وارائه گزارشی توسط آقای علی زمانی دبیر جلسه ومدیرثبت احوال تبریز برگزارشد.
شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی تبریز

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان آذربایجان شرقی ، جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان تبریز به ریاست جناب آقای مهندس برزگر معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری پیرامون بررسی مصوبات جلسات گذشته وارائه گزارشی توسط آقای علی زمانی دبیر جلسه ومدیرثبت احوال تبریز برگزارشد.
درابتدای جلسه آقای مهندس برزگر معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری تبریز ضمن عرض خیرمقدم به حضار درخصوص اهمیت ثبت وقایع حیاتی درامورتوسعه ای شهرستان وتولید دقیق آمار را یکی از ابزارمهم برنامه ریزی عنوان کردند وازخدمات و پیگیری های مجدانه آقای زمانی مدیرثبت احوال تبریزتقدیرنمودند
درادامه آقای زمانی مدیر اداره ثبت احوال تبریز به عنوان دبیر شورا ی ثبت وقایع حیاتی شهرستان گزارشی از عملکرد اداره پرداخته وازوضعیت آمار وقایع حیاتی چهارگانه بطورمبسوط توصیف وتوضیح داده سپس عملکرد آماری چهار ماهه اول سالجاری را بامدت مشابه سال قبل مقایسه نمودند. که نتیجتا دستیابی به شاخصهای تعیین شده رامطلوب ارزیابی ضمن تقدیر از زحمات همکاران محترم مناطق وهمچنین ازدستگاه های فراسازمانی دخیل درامرپوشش ثبت وقایع حیاتی ازجمله دانشگاه علوم پزشکی – مرکزبهداشت ودرمان شهرستان – شهرداری وآرامستانهای شهر- دهیاریها، تقدیرو تشکرنمودندوخواستاراستمرار بیش ازپیش همکاری با اداره ثبت احوال شدند.
این گزارش حاکی از ۸/۱۰ درصدی کاهش ولادت ۴/۱ درصدی افزایش فوت ۹/۲ درصدی افزایش ازدواج و۹ درصدی افزایش طلاق درشهرستان رادارد.
آقای زمانی دربخش دیگری ازصحبتهایش دربحث تمرکز زدائی و واگذاری خدمات شناسنامه وکارت هوشمند ملی به دفاترپیشخوان اشاره داشته واعلام نمودند نزدیک به ۶۰ درصد مردم واجدالشرایط شهرستان تبریز دارای کارت هوشمند ملی هستند.
درادامه جناب آقای جودی مدیرکل محترم ثبت احوال استان هم به ارائه گزارش جامعی از وقایع حیاتی استان پرداخته ونقش نتایج جلسات درتصمیم گیری های دستگاهها دربرنامه ریزی اشاره داشته وی افزودند درسالهای ۱۳۸۰ پوشش ثبت وقایع دراین حد نبوده با تلاشها وهمکاری دستگاههای مرتبط به موفقیت لازم دست یافته ایم ودرادامه به نرخ رشدجمعیت اشاره ای نمودند.
درادامه اعضای جلسه نکته نظرات خودرا بیان وتصمیمات لازم گرفته شد.سپس با نثارصلوات جلسه به اتمام رسید.

تصاویر مرتبط